คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในระดับที่ 5 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) กรอบเจาะ (Rimless Frame) และเลนส์ Prism สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น แนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการ จัดการความพร้อมและความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้านแว่นตา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบแว่นตาและปรับแต่งกรอบแว่นตา
     นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5
          1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  และ
          1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
          1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ
          1.4 มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 5 ปี โดยแสดงใบรับรองผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทที่เกี่ยวกับแว่นตา
     2. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 5 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของ ระดับ 4 และประเมินหน่วยสมรรถนะของระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในระดับ 4 จะต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิในระดับ 4 ก่อนจึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในระดับ 5 ได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZWEU-636A จัดการความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์
HLT-FZSL-637A จัดการความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
HLT-WINO-638A ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบแว่นตา และปรับแต่งกรอบแว่นตา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0349-A : สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ