คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในระดับที่ 3 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น รวมทั้งแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตาได้
    นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมิน อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3
          1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  และ
          1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
          1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง หรือ
          1.4 มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงใบรับรองผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทที่เกี่ยวกับแว่นตา
     2. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 3 ทั้งหมด จำนวน 11 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-XECG-619A ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame)
HLT-IUEU-620A ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame)
HLT-ZIYE-623A ปรับแต่งกรอบแว่นตา
HLT-AHCR-624A วัดพารามิเตอร์
HLT-NCRY-625A ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test
HLT-XPRM-626A ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test
HLT-TFGL-628A ให้คำแนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา
HLT-FBWU-632A ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี
HLT-IMPK-633A พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
HLT-BNCD-634A ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ
HLT-KBSF-635A ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0349-A : สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ