คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในระดับที่ 4 นี้ ต้องมีทักษะและความรู้ ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) กรอบเจาะ (Rimless Frame) และเลนส์ Prism สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์      ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น แนะนำเลนส์และกรอบแว่นตา ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการ
    นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยจิตบริการที่ดี พัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4
        1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  และ
        1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
        1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ
        1.4 มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 5 ปี โดยแสดงใบรับรองผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทที่เกี่ยวกับแว่นตา
    2. ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ระดับ 4 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของ ระดับ 3 และประเมินหน่วยสมรรถนะของระดับ 4 จำนวน 6 หน่วย หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในระดับ 3 จะต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิในระดับ 3 ก่อนจึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในระดับ 4 ได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-FILX-621A ประกอบแว่นตาตามประเภทกรอบเจาะ (Rimless Frame)
HLT-QDKT-622A ประกอบแว่นตาเลนส์ Prism
HLT-UMEO-627A วิเคราะห์ค่าสายตาที่ได้จากวิธี Subjective test
HLT-CHWL-629A ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามาตรฐาน
HLT-OPXM-630A จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน
HLT-WTDH-631A จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0349-A : สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ