คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาโภชนาการ อาชีพผู้ส่งเสริมโภชนาการชุมชน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาโภชนาการ อาชีพผู้ส่งเสริมโภชนาการชุมชน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะเฉพาะทาง มีกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ มีทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุป โดยให้แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน แนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คัดกรองภาวะโภชนาการเบื้องต้น ร่วมวางแผนสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และติดตามประเมินผลการส่งเสริมโภชนาการของประชาชนในชุมชน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานส่งเสริมโภชนาการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง หรือ
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานส่งเสริมโภชนาการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมโภชนาการจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของชุมชน (3253)

          ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ไม่ใช่นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ) ครูที่มีหน้าที่ดูแลอาหารกลางวัน/โภชนาการ (ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน) และผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนาการในชุมชนและผู้สูงวัย (เช่น อสม. อสส. ผู้ดูแลผู้สูงวัยใน nursing care) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-LXQU-515A ร่วมวางแผนการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนและชุมชน
HLT-DKEB-518A แนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย
HLT-QNVB-519A ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมโภชนาการของประชาชนในชุมชน
HLT-IUOY-517A คัดกรองภาวะโภชนาการเบื้องต้น
HLT-ZOEV-516A แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานด้านอาหารและโภชนาการแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ