คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมี ระดับ 3 จะต้องมีสมรรถนะในการจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในการตรวจคุณภาพทางเคมี การตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและการตรวจประเมินทางเคมีของวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ และผลิตภัณฑ์ตามคู่มือที่กำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมี ระดับ 3 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่อง ด้านการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางเคมี อย่างน้อย 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ (3111)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-NAEQ-730A จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในการตรวจคุณภาพทางเคมี
HLT-CQWD-731A ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ์
HLT-XCFZ-732A ตรวจประเมินคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ