คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (Healthcare Network Administrator) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (Healthcare Network Administrator) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       มีทักษะและเทคนิคการปฎิบัติงานเฉพาะทางด้านบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์ฮาร์ทแวร์และซอฟท์แวร์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างสถานพยาบาล ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ประสานงานและติดตามงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่ายกับบริษัทคู่สัญญา ตรวจสอบคุณภาพงานเดินสายระบบเครือข่ายให้ได้งานที่มีคุณภาพ สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ มีกระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติที่หลากหลาย และสามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ระดับ 3 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้

คุณสมบัติข้อ  1

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 3 ปี   หรือ

คุณสมบัติข้อ  2

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี

       ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•  นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์    
•  นักวิเคราะห์ระบบสื่อสาร (คอมพิวเตอร์)
•  นักวิเคราะห์ระบบเครือข่าย
•  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
•  นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์
•  ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-RPAQ-509A ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานพยาบาล
HLT-TLVQ-510A ดูแลระบบเครือข่ายไร้สาย
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ