คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (Healthcare Network Administrator) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (Healthcare Network Administrator) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         มีทักษะและเทคนิคการปฎิบัติงานเฉพาะทางการวิเคราะห์ พัฒนา และติดตามโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการปฎิบัติงานขององค์กร, ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายพร้อมทั้งบูรณาการระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร เข้าด้วยกัน, ให้ความรู้และทักษะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน, ติดตั้ง กำหนดคุณสมบัติ ทดสอบ บำรุงรักษา และบริหารระบบเครือข่าย จัดทำและดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเครื่องบนระบบเครือข่าย (network inventory) จัดทำบันทึกข้อวินิจฉัยและการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในระบบเครือข่าย ติดตามดูการจราจร กิจกรรม ขีดความสามารถ และการใช้งานบนระบบเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ มีกระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติที่หลากหลาย และสามารถตัดสินใจและวางแผนงานระบบเครือข่ายได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ระดับ 4 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้

คุณสมบัติข้อ  1

คุณวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิวิชาชีพ

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ระดับ 3 มาแล้ว

ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 3 ปี หลังได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ระดับ 3 มาแล้ว  หรือ

คุณสมบัติข้อ  2

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี

       ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

•  นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
•  นักวิเคราะห์ระบบสื่อสาร (คอมพิวเตอร์)
•  นักวิเคราะห์ระบบเครือข่าย    
•  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
•  นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการแพทย์
•  ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางการแพทย์และงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-PSYE-511A ออกแบบและวางแผนงานติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย
HLT-HTIR-512A ดูแลความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย
HLT-VZQV-513A ดูแลความพร้อมใช้ระบบเครือข่าย
HLT-VOKI-485A จริยธรรมสำหรับนักเวชสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ