หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและวางแผนงานติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-PSYE-511A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและวางแผนงานติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยนี้ครอบคลุมระดับพื้นฐานที่จำเป็นในการสนับสนุนงานระบบสารสนเทศทางการแพทย์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
2511 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560- คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
MHI0301

ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ตามวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน

1.1 สำรวจความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กร

MHI0301.01 212891
MHI0301

ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ตามวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน

1.2 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่จะนำมาใช้กับองค์กร

MHI0301.02 212892
MHI0301

ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ตามวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน

1.3 กำหนดมาตรฐานการตรวจรับงานเดินสายระบบเครือข่าย และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย

MHI0301.03 212893
MHI0301

ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ตามวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน

1.4 คำนวณกำลังส่งสัญญาณระบบเครือข่ายไร้และระยะการติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมและคลอบคลุมโดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงสัญญาณรบกวนของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

MHI0301.04 212894
MHI0302

วางแผนงานการติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย

2.1 วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระบบ

MHI0302.01 212895
MHI0302

วางแผนงานการติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย

2.2 จัดทำแผนงานการติดตั้งอุปกรณ์

MHI0302.02 212896
MHI0302

วางแผนงานการติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย

2.3 จัดทำแผนสำรองกรณีที่พบปัญหาการติดตั้ง

MHI0302.03 212897
MHI0302

วางแผนงานการติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย

2.4 ขออนุมัติแผนงานกับผู้บริหาร

MHI0302.04 212898
MHI0303

วิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย

3.1 วางแผนวิธีการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือในการทดสอบระบบ

MHI0303.01 212899
MHI0303

วิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย

3.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย

MHI0303.02 212900
MHI0303

วิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย

3.3 หาสาเหตุของปัญหา

MHI0303.03 212901
MHI0304

ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับกับความต้องการใช้งานที่มีเปลี่ยนแปลง

4.1 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

MHI0304.01 212902
MHI0304

ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับกับความต้องการใช้งานที่มีเปลี่ยนแปลง

4.2 สำรวจความเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้งานระบบเครือข่าย

MHI0304.02 212903
MHI0304

ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับกับความต้องการใช้งานที่มีเปลี่ยนแปลง

4.3 สรุปแนวทางการปรับปรุงระบบ

MHI0304.03 212904
MHI0304

ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับกับความต้องการใช้งานที่มีเปลี่ยนแปลง

4.4 ทำรายงานสรุปผล

MHI0304.04 212905
MHI0304

ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับกับความต้องการใช้งานที่มีเปลี่ยนแปลง

4.5 นำเสนอให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง

MHI0304.05 212906

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในด้านทฤษฎีระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย

2. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ยอมรับในด้านวงการระบบเครือข่าย

3. ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย

4. ความรู้ในด้านส่วนประกอบของกระบวนการออกแบบและวางแผนงานการติดตั้งระบบเครือข่าย

5. ความรู้ด้านเครื่องมือและวิธีการประเมินผลประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

6. ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่ถูกต้อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะ-ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. ผลการบันทึกรายการจากการสังเกต

     2. ผลการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

     3. ผลจากการปฏิบัติงาน

    4. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. ผลจากสัมภาษณ์และหรือ

     2. ผลจากทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

     1. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ข้อเขียน

     2. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินการสาธิตการปฏิบัติงานจริงโดยใช้แบบบันทึกรายการจากการสังเกตและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ หรือ

     3. เจ้าหน้าที่สอบทำการประเมินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. มีความรู้ด้านทฤษฎีระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย

2. การแก้ปัญหาระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้ในระดับที่มีความซับซ้อน

3. วิธีการประเมิน ได้แก่ การวัดผลระยะเวลาที่ระบบใช้งานไม่ได้ การวัดผลระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจได้รับการประเมินผ่าน    

•    การสอบข้อเขียน    

•    การสัมภาษณ์

โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้นยินดีต้อนรับ