คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาโภชนาการ อาชีพผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาโภชนาการ อาชีพผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะเฉพาะทาง มีกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ มีทักษะในการปรุงประกอบอาหารและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานปรุงประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร และสามารถสร้างตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การศึกษา รวบรวมและสรุปแนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพ ลักษณะวัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นส่วนประกอบของตำรับอาหาร และส่วนประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และจัดทำและปรับปรุงตำรับอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานปรุงประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือนายจ้าง หรือ
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานปรุงประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า  2 ปี และ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปรุงประกอบอาหารจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หัวหน้าพ่อครัว แม่ครัว (3434)

          ผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food Producer) ที่ควบคุม หรือวางแผนการปฏิบัติงานหรือรับจ้างเหมาปรุงประกอบอาหารให้แก่สถานศึกษา ศูนย์สุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์เด็กเล็ก โรงอาหาร ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-TEGU-525A สร้างสรรค์ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ
HLT-RLUK-533A จัดอาหารพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพ
HLT-MIXW-526A ปรุงประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
HLT-GTOI-527A เก็บรักษาอาหารเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการ
HLT-AOFK-528A ป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร (Food Hazards: กายภาพ เคมี จุลินทรีย์)
HLT-TPCX-530A เก็บรักษาอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักสุขาภิบาลอาหาร (เก็บรักษาวัตถุดิบ อาหารระหว่างปรุง และ อาหารปรุงสำเร็จ)
HLT-LGIU-531A ใช้น้ำและน้ำแข็งในกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
HLT-AUBJ-532A ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหาร
HLT-FPGF-534A จัดบริการอาหารอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
HLT-PLML-529A ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0400-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ