คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีสมรรถนะในการฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพ ดำเนินการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การบริหารระบบ และการจัดการความเสี่ยงด้านงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        1. มีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่อง ด้านการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางเคมีหรือทางจุลชีววิทยาอย่างน้อย 7 ปี หรือ
        2. ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทางเคมีหรือทางจุลชีววิทยา ระดับ 4 อย่างน้อย 3 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักเคมี (2113)
ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม (7543)
ผู้จัดการด้านการผลิต (1321)

บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-XORJ-740A ฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพทางเคมี
HLT-WVPR-741A ฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา
HLT-OGCF-742A ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-NLPR-743A วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-FLFZ-744A บริหารระบบการจัดการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
HLT-EIGE-745A จัดการความเสี่ยงด้านงานควบคุมคุณภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ