สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล ( 162 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสายสัญญาณโครงข่ายภายในอาคาร ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain developer) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain developer) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบบล็อกเชน (Blockchain System Analyst) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบบล็อกเชน (Blockchain System Analyst) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Compositor3 มิติ (3D Compositor) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Compositor3 มิติ (3D Compositor) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Concept/Visual Artist ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Concept/Visual Artist ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeler) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeler) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ (3D Animator) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ (3D Animator) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer) ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer) ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Arhitect) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักการตลาดดิจิทัล ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักการตลาดดิจิทัล ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักตรวจประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักตรวจประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักตรวจประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาชีพนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาชีพนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 7

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสายสัญญาณโครงข่ายภายในอาคาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาระบบ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทดสอบระบบ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain developer) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบบล็อกเชน (Blockchain System Analyst) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ไอซีที 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างออกแบบเสียงแอนิเมชัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนัก Compositor3 มิติ (3D Compositor) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนัก Concept/Visual Artist 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักทัศนศิลป์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารโครงการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสร้างภาพแอนิเมชัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักสร้างโมเดล 3 มิติ (3D Modeler) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเขียนสตอรี่บอร์ด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ (3D Animator) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเสียงแอนิเมชัน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักการตลาดดิจิทัล 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเกม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (DataScientist) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer) 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Arhitect) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเกม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักการตลาดดิจิทัล 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักตรวจประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
นักออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ (cancel) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างรับสัญญาญผ่านดาวเทียม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสายสัญญาณโครงข่ายภายในอาคาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ - ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเนื้อหา 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ