คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน มีสมรรถนะทางด้านการสร้างภาพนิ่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ การสร้างเสียง การถ่ายทำ และการตัดต่อวีดิโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

                    - ผู้สำเร็จการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาคอร์สแวร์

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 3 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          นักพัฒนาคอร์สแวร์ ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักออกแบบภาพประกอบ นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-HHVL-067B สร้างภาพนิ่งเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-NMFN-068B สร้างภาพ เคลื่อนไหว เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-ZIBQ-069B สร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-FNPK-070B ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
ICT-YKXT-071B ตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0176-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
CB-0361-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0364-A : สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ