คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ โดยมีสมรรถนะด้านบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใช้ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ และความชำนาญผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน ต้องใช้ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และบริหารจัดการ มีสมรรถนะทางด้านการทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน การศึกษาผลการใช้บทเรียน และการประเมินผลการใช้บทเรียน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคอร์สแวร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาคอร์สแวร์ หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          นักพัฒนาคอร์สแวร์ โปรแกรมเมอร์ นักทัศนศิลป์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-KMNJ-082B ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน
ICT-QHCG-083B เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน
ICT-OCOO-084B ศึกษาผลการใช้บทเรียน
ICT-LTOP-085B ประเมินผลการใช้บทเรียน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0364-A : สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ