คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการพัฒนา และออกแบบ Game Engine เพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านมากกว่า 1 ด้าน เพื่อการพัฒนาเกมที่หลากหลาย และสามารถทดสอบโปรแกรมเกมได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมเกมได้ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค แก่ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องได้ เข้าใจลูกค้า ผู้เล่น สามารถบริหารทีม  เข้าใจการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเกม และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม มีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่นำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้ในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน ให้คำแนะนำ และถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี รักองค์กร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโปรแกรมเกม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
    • ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 จำนวน 3 หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT---6-008ZB จัดการหรือบริหารทีม
ICT---6-008ZB ออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)
ICT---6-008ZB พับบลิช (Publish) เกมออกจำหน่าย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ