คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม โดยใช้ Game Engine เป็นเครื่องมือ และสามารถทดสอบโปรแกรมเกมได้ รวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมเกม และเข้าใจลูกค้า ผู้เล่น มีสมรรถนะในการบริหารจัดการทีม แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถพัฒนา Library ในเกม Game Engine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ มีความชำนาญทางด้านเทคนิคเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ มีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่นำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้ในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงานให้คำแนะนำและถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5
    • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพัฒนาโปรแกรมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโปรแกรมเกมหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
    • ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT---5-008ZB จัดการหรือบริหารทีม
ICT---5-008ZB แก้ไขเพิ่มเติม ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ภายในตามที่สั่ง
ICT---5-008ZB ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Function เพิ่มเติมใน ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)
ICT---5-008ZB เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกมระดับ Game Engine (Optimization Game Engine using Programming)
ICT---5-008ZB ใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control) ในระดับ Server
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ