คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม โดยใช้ Game Engine เป็นเครื่องมือ และสามารถทดสอบโปรแกรมเกมได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมเกมได้ และให้คำแนะนำ ถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ พร้อมมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับนักพัฒนาโปรแกรมเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
    • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการ พัฒนาโปรแกรมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
    • ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านนักพัฒนาโปรแกรมเกม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game   Programmer) ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-ESAQ-344B เขียนโปรแกรมเกมโดยใช้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน (Game Engine)
ICT-ZAFR-345B ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมเกม
ICT-HZIR-346B เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกม (Optimization)
ICT-NGRH-352B ใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0176-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ