คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ( Data Science) ระดับ 6 ต้องมีความรู้เชิงธุรกิจ กระบวนการทั้งหมดในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการโครงการ การสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในธุรกิจ มีทักษะในการนำความรู้และทักษะเชิงธุรกิจจัดทำเป็นโครงการจัดทำชุดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผล สามารถระบุความต้องการข้อมูล คัดเลือกและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงผลวิเคราะห์กับภาพรวมทางธุรกิจ เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6
-    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือประสบการณ์บริหารงานอย่างน้อย 2 โครงการ
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6
-    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6 จำนวน 5 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-EWSE-376B กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives)
ICT-YCIY-377B ประเมินสถานการณ์ (Assess Situation)
ICT-OKRI-378B ประเมินข้อมูลที่จำเป็น (Determine Data needed)
ICT-PPNE-396B ประเมินแบบจำลอง (Assess Model)
ICT-JTDD-397B ประเมินภาพรวม (Evaluate Results)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ