คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 7 จะต้องมีความรู้เชิงธุรกิจระดับสูง โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อน รวมถึงวิธีการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล มีทักษะในด้านการดำเนินกลยุทธ์การจัดการข้อมูล การกำหนดแผนการดำเนินโครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงประยุกต์ใช้เทคนิค เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาต่าง ๆในการสร้างวางแผนดำเนินการทางด้านเทคนิคและธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ ให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 7
-    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 7
-    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 7 จำนวน 6 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่นนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-YIVU-379B จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan)
ICT-HCYV-398B ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง (Review Process for improvement)
ICT-QBGK-400B วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical)
ICT-UHUB-402B วางแผนการเฝ้าสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for Technical)
ICT-FOEP-403B จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report)
ICT-LIGW-404B ปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Deploy data Security)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ