คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6 จะมีความรู้ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการในการประเมินสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ การจัดทำแผนโครงการ การวางแผนการปรับใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ เป็นต้น โดยมีทักษะในการนำความรู้และทักษะเชิงธุรกิจมาวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระบุโอกาสทางการตลาด แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรได้ สามารถบริหารโครงการและบุคลกรภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการปรับใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ วางแผนการเฝ้าสังเกตและบำรุงรักษาสำหรับธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6
-    มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์บริหารงานอย่างน้อย 5 โครงการ
-    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 5 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์บริหารงานอย่างน้อย 2 โครงการ
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6
-    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ระดับ 6 จำนวน 9 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-EWSE-376B กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives)
ICT-YCIY-377B ประเมินสถานการณ์ (Assess Situation)
ICT-OKRI-378B ประเมินข้อมูลที่จำเป็น (Determine Data needed)
ICT-YIVU-379B จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan)
ICT-HCYV-398B ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง (Review Process for improvement)
ICT-KLQF-399B วางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business)
ICT-QLIP-401B วางแผนการเฝ้าสังเกตสำหรับธุรกิจ (Plan Monitoring for Business)
ICT-FOEP-403B จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report)
ICT-LIGW-404B ปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Deploy data Security)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ