คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่สามารถทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง วางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีทักษะความเป็นผู้นำ ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงาน และต้องสามารถวางแผนการบริหารโครงการ วางแผนการผลิตด้านแอนิเมชัน ควบคุมการผลิตด้านแอนิเมชัน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 5

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านแอนิเมชัน หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านแอนิเมชัน หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยได้รับการยกเว้นการประเมินหน่วยสมรรถนะในระดับ 4

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 5

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการ ระดับ 5 จำนวน 2 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          นักบริหารโครงการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-WMAH-204B วางแผนการบริหารโครงการ
ICT-GKFE-207B วางแผนการผลิตด้านแอนิเมชัน
ICT-PMFZ-214B ควบคุมการผลิตด้านแอนิเมชัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ