คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านการออกแบบเว็บไซต์ โดยจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 
2. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงาน
8. มีคุณธรรมและจริยธรรม
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ ระดับ 5 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์ เช่น 
นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก และผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-HVKD-428B ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-IXWG-429B ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-QSEN-430B ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-LCGL-412B ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0409-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ