คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในการบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องสามารถอำนวยการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ กำหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ พัฒนากฎบัตรของโครงการ แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ อำนวยการและบริหารงานโครงการ พัฒนาแผนงานหลักของโครงการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6 จำนวน 6 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารโครงการสารสนเทศขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-DWBN-222B อำนวยการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ICT-JKZV-229B กำหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ICT-VLIS-231B พัฒนากฎบัตรของโครงการ
ICT-RXMI-232B แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-GAFB-233B อำนวยการและบริหารงานโครงการ
ICT-QDFV-236B พัฒนาแผนงานหลักของโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0085-A : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ยินดีต้อนรับ