คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงาน และต้องสามารถปฏิบัติการบริหารจัดการทีมงานของโครงการ ปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณโครงการ ระบุความเสี่ยงของโครงการ ปฏิบัติการด้านคุณภาพของโครงการ แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ ปฏิบัติการควบคุมแผนงานโครงการ ดำเนินกระบวนการปิดโครงการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ หรือ

                    - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 จำนวน 8 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารโครงการสารสนเทศขนาดเล็ก

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-EFHH-219B ปฏิบัติการบริหารจัดการทีมงานของโครงการ
ICT-KGCX-220B ปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ICT-REID-223B ปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณโครงการ
ICT-ZUBE-226B ระบุความเสี่ยงของโครงการ
ICT-SDCG-228B ปฏิบัติการด้านคุณภาพของโครงการ
ICT-RXMI-232B แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-HEIZ-234B ปฏิบัติการควบคุมแผนงานโครงการ
ICT-UADV-237B ดำเนินกระบวนการปิดโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0085-A : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
CB-0176-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล
CB-0348-A : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ยินดีต้อนรับ