คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักตรวจประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักตรวจประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
  1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน
  3. มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน
  4. สามารถใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย
  5. มีความรู้การบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
  7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
  8. มีคุณธรรมและจริยธรรม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ประเมินเว็บแอปพลิเคชันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง

          2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6  

                    2.1 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 สมรรถนะ ซึ่งมีหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถร่วมกับอาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ

                    2.2 ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 มาแล้วไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะร่วมกับอาชีพนักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 จำนวน  2 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถร่วมกับอาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เช่น ผู้บริหารงานหน่วยงานรัฐและเอกชน นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-VPST-281B วางแผนการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-MQDQ-282B จัดทำแผนงานตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-HXGL-283B ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ZXWU-291B ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ