คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดนโยบายการการบริหารความเสี่ยงและอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมาตรการควบคุมที่เกี่ยวสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดแนวทางสำหรับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งเหตุละเมิด รายงานเหตุละเมิด ประเมินและพิจารณาผลกระทบเหตุละเมิด มีจริยธรรม จรรยาบรรณ กำกับดูแลและบริหารจัดการในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงดำเนินการส่งโอนข้อมูลและการกำกับดูแลการส่งโอนข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6
-    ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศในองค์กรอย่างน้อย 3 ปี หรือ
-     หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6 
-    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพ อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6 จำนวน 5 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.    ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในระดับบริหารด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.    ผู้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล/ ผู้ตรวจประเมิน ในระดับบริหาร 
3.    ผู้รับจ้างเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Services) ในระดับบริหาร
4.    ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและด้านที่เกี่ยวข้อง ในระดับบริหาร
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-RFVC-363B ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับบริหาร
ICT-MRXI-366B บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับบริหาร
ICT-VVFE-369B บริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ระดับบริหาร
ICT-LNEA-373B ส่งและโอนข้อมูล
ICT-CQOB-374B ธรรมภิบาลข้อมูลตามหลักจริยธรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0388-A : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
CB-0307-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
TP-0001-A : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ