คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะการให้คำแนะนำในการดำเนินการตามกฎหมาย การดำเนินการตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำแผนงานนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลกระทบด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำมาตรการความเสี่ยง มาตรการควบคุมและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการ ประสานการแจ้งและรายงานเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำโครงสร้างบทบาท หน้าที่ และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีจริยธรรม จรรยาบรรณ รวมถึงการดำเนินการส่งโอนข้อมูลและการกำกับดูแลการส่งโอนข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7 
-    ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศในองค์กรอย่างน้อย 5 ปี หรือ
-     หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7 
-    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 7 จำนวน 8 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ควบคุม/ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. ผู้ตรวจสอบ/ ผู้ตรวจประเมิน กิจกรรมการประมวลผล    
4. ผู้รับจ้างเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Services)
5. ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและด้านที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ มิได้จำกัดเฉพาะบุคคลใน 5 กลุ่มนี้ ในการเข้ารับประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ระดับเชี่ยวชาญ) ระดับ 7 
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
    ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง/ มอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึงกลุ่มบุคคล คณะทำงาน ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตรวจสอบ Auditor ผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษาด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ รวมถึงการให้คำแนะนำ การประสานงาน และการตรวจสอบกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-EOIE-364B ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ
ICT-JKZB-367B บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ
ICT-UTJF-370B บริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ
ICT-KEOK-371B ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ระดับเชี่ยวชาญ
ICT-ODUS-372B บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับเชี่ยวชาญ
ICT-LNEA-373B ส่งและโอนข้อมูล
ICT-CQOB-374B ธรรมภิบาลข้อมูลตามหลักจริยธรรม
ICT-AUBM-375B ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0388-A : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
CB-0307-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด

ยินดีต้อนรับ