คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะการให้คำแนะนำ ความเห็นเชิงหลักการและแนวทางดำเนินการในระดับปฏิบัติการ สร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินการและประสานงานตามหลักการประมวลผลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการและประสานงานตามสิทธิการประมวลผลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการและประสานงานตามฐานการประมวลผลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมดำเนินการประเมินความเสี่ยง การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูล และการตรวจสอบทางเทคนิค ประเมินสถานะผลดำเนินการตามข้อกฎหมายกำหนด มีจริยธรรม จรรยาบรรณ ร่วมดำเนินการจัดทำและปฏิบัติตามนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงดำเนินการส่งโอนข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5 
-    ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศในองค์กรอย่างน้อย 2 ปี หรือ
-     หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5 
-    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5 จำนวน 6 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคลากรและผู้ปฏิบัติหน้าที่งานดำเนินการเกี่ยวข้องด้านข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เช่น พนักงานและลูกจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการ/ คณะทำงานซึ่งได้รับผิดชอบงานข้อมูลส่วนบุคคล/ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตรวจสอบ Auditor ผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษาด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-BZDD-362B ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับปฏิบัติการ
ICT-LDVI-365B บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับปฏิบัติการ
ICT-BNJO-368B บริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ระดับปฏิบัติการ
ICT-LNEA-373B ส่งและโอนข้อมูล
ICT-CQOB-374B ธรรมภิบาลข้อมูลตามหลักจริยธรรม
ICT-AUBM-375B ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0388-A : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
CB-0307-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
TP-0001-A : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ