คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการทดสอบระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะใน ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test และ ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test ประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย Evaluation และทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านการทดสอบโปรแกรม หรือการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการทดสอบโปรแกรม หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

          - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5 จำนวน 6 หน่วย

          - ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 แล้วจะได้รับการยกเว้นการประเมิน 4 หน่วยสมรรถนะ โดยส่วนที่เหลือต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะเพิ่ม 2 หน่วยสมรรถนะ

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (2512)
นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (2519)

          นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-YMQA-015B ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test
ICT-XRJL-016B ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test
ICT-VVWC-017B ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test
ICT-OWDE-018B ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test
ICT-RPJI-019B ประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย Evaluation
ICT-WEFO-020B ทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0423-A : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
CB-0085-A : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
CB-0073-A : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์
CB-0046-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0301-A : สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ยินดีต้อนรับ