คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการบริหารจัดการระบบและเครือข่าย วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล และวิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง

                    - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4 จำนวน 3 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (3513)

          2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ

          2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล

          2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-OJFZ-193B บริหารจัดการระบบและเครือข่าย
ICT-JHIM-194B วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล
ICT-ZVXT-195B วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0388-A : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
TP-0003-A : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ยินดีต้อนรับ