คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  โดยมีสมรรถนะในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์ ถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ

2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล

2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-CAFF-190B ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ICT-LWAP-192B ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ICT-RNQQ-196B จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0388-A : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
TP-0003-A : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ยินดีต้อนรับ