คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยมีสมรรถนะในด้านธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยและสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6    

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพอาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศระดับ 6 จำนวน 2 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ (2522)

          2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที

          2131.70 ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-XLVL-189B ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ICT-VRVC-191B วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0388-A : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
TP-0003-A : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ยินดีต้อนรับ