คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นปฏิบัติงานอย่างง่าย ทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ และต้องสามารถติดตั้งระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม และบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไขระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมกับประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยขั้นปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง ระดับ 2

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านติดตั้งสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับด้านติดตั้งสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง ระดับ 2

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูง ระดับ 2 จำนวน 3 หน่วย

       

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-UBIK-137B ติดตั้งระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมในที่สูง
ICT-MCMF-138B บำรุงรักษาตามระยะเวลาระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมในที่สูง
ICT-MTBN-139B ปรับปรุงแก้ไขระบบสายส่งสัญญาณโทรคมนาคมในที่สูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ