คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านการบริการเว็บไซต์เพื่อการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีความรู้ในด้าน การวิเคราะห์และออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ การติดตั้งและการตั้งค่าระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งและตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมประยุกต์ และการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1.    มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2.    มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน
3.    มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน 
4.    สามารถใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย
5.    มีความรู้การบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6.    สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7.    เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
8.    มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล  สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 6  ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 2 หน่วยสมรรถนะ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ได้แก่ พนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ พนักงานไอที เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลงานด้านไอที นักวิชาการ และอาจารย์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-OACE-416B บำรุงรักษาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ICT-LCGL-412B ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ