คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านการบริการเว็บไซต์เพื่อการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีความรู้ในด้าน การวิเคราะห์และออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ การติดตั้งและการตั้งค่าระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งและตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงาน
3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ
4. มีทักษะในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน
5. สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน    
8. มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล  สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ระดับ 5 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ได้แก่ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ พนักงานไอที เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลงานด้านไอที นักวิชาการ และอาจารย์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-GARH-413B จัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการ
ICT-SSXB-414B จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
ICT-MNWF-415B จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ICT-LCGL-412B ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ