คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบบล็อกเชน (Blockchain System Analyst) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบบล็อกเชน (Blockchain System Analyst) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคด้านการพัฒนาระบบบล็อกเชน ที่เข้าใจหลักการวิเคราะห์ระบบโดยกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Cost Benefit/Pricing/ Revenue Model/ Use Case/ Business Rule) การจัดทำกรอบโครงการ (Project Charter) การสร้าง Functions/ Features การทำงานของระบบ และ Functions/ Features  การทำงานของระบบ รวมทั้งการออกแบบ Blockchain infrastructure สามารถระบุ Platform/ Software Solution เลือกวิธีการพัฒนาระบบและเลือกใช้ภาษา ทั้งเลือก Consensus Protocol และ Key Management สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบบล็อกเชน ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบบล็อกเชน ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักทดสอบระบบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-GNAR-358B วิเคราะห์ระบบ (Analysis)
ICT-MCQY-359B ออกแบบ Blockchain infrastructure
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0404-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยินดีต้อนรับ