คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Concept/Visual Artist ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Concept/Visual Artist ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่สามารถทำการวิเคราะห์และออกแบบ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมคุณภาพผลงาน และต้องสามารถพัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้นของ ตัวละคร ฉากออกแบบตัวละครและเสื้อผ้า ออกแบบฉากและอุปกรณ์ ออกแบบกราฟิก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Concept/Visual Artist ระดับ 4

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านแอนิเมชัน หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านแอนิเมชันหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

                    - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านแอนิเมชัน หรือที่เกี่ยวข้อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนัก Concept/Visual Artist ระดับ 4

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนัก Concept/Visual Artist ระดับ 4 จำนวน 5 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักออกแบบภาพกราฟฟิกและสื่อผสม (2166)
นักทัศนศิลป์ (2651)
ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (2659)
ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (3435)

          นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม นักทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-ANI-4-054ZB พัฒนากรอบแนวคิดด้านศิลปะ
ICT-ANI-4-055ZB ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้น ของ ตัวละคร ฉาก
ICT-ANI-4-056ZB ออกแบบตัวละคร และเสื้อผ้า
ICT-ANI-4-057ZB ออกแบบฉากและอุปกรณ์
ICT-ANI-4-058ZB ออกแบบกราฟิก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0299-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ยินดีต้อนรับ