หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบฉากและอุปกรณ์

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ANI-4-057ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบฉากและอุปกรณ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนัก Concept/Visual Artist6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          เป็นผู้ที่สามารถวาดฉากและอุปกรณ์ ลงสีฉากและอุปกรณ์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม,2651 นักทัศนศิลป์2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
50205.01 วาดฉากและอุปกรณ์ 1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพฉากและอุปกรณ์ 50205.01.01
50205.01 วาดฉากและอุปกรณ์ 1.2 วาดฉากและอุปกรณ์ 50205.01.02
50205.01 วาดฉากและอุปกรณ์ 1.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานวาดฉากและอุปกรณ์ 50205.01.03
50205.02 ลงสีฉากและอุปกรณ์ 2.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการลงสีลงสีฉากและอุปกรณ์ 50205.02.01
50205.02 ลงสีฉากและอุปกรณ์ 2.2 ลงสีฉากและอุปกรณ์ 50205.02.02
50205.02 ลงสีฉากและอุปกรณ์ 2.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานลงสีฉากและอุปกรณ์ 50205.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการวาดฉากและอุปกรณ์ด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ความสามารถในการออกแบบฉากและอุปกรณ์ การลงสี การแลเงา ได้อย่างเหมาะสม3. ความสามารถในการลงสีฉากและอุปกรณ์ด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์4. ความสามารถในการจัดองค์ประกอบฉากและอุปกรณ์ตามเนื้อเรื่องที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฉากและอุปกรณ์ ด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพและลงสี ด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์3. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพในมุมมองต่างๆ4. ความรู้ในเรื่องทฤษฎีสี5. ความรู้ในเรื่องการจัดองค์ประกอบ6. ความรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการวาดฉากและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน          2. แฟ้มสะสมงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลจากการทดสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์          2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้แบบทดสอบปฏิบัติ และแฟ้มสะสมงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ           ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพและลงสี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นมาตรฐานยอมรับในสากล ในการออกแบบ          2. วาดฉากและอุปกรณ์ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้          3. ลายเส้นของฉากและอุปกรณ์ถูกต้องตาม Concept Art          4. ลบเส้นจากการร่างฉากและอุปกรณ์ได้ขาวสะอาดเรียบร้อย          5. ลงสีฉากและอุปกรณ์ด้วยมือโดยห้ามให้สีออกนอกเส้นขอบ          6. ลงสีฉากและอุปกรณ์ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยแยก Layer ของเส้น สีหลัก แสง เงา และ Layer พิเศษ          7. ลักษณะของสีที่ลงจะต้องประกอบด้วย สีพื้น สีที่โดนแสง และสีเงา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้          1. สมรรถนะย่อย 50205.01 วาดฉากและอุปกรณ์ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน          2. สมรรถนะย่อย 50205.02 ลงสีฉากและอุปกรณ์ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน

 


ยินดีต้อนรับ