หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกราฟิก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ANI-4-058ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบกราฟิก

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนัก Concept/Visual Artist6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          เป็นผู้ที่สามารถวาดกราฟิกและลงสีกราฟิก


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม2651 นักทัศนศิลป์2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
50206.01 วาดกราฟิก 1.1 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดกราฟิก 50206.01.01
50206.01 วาดกราฟิก 1.2 วาดกราฟิก 50206.01.02
50206.01 วาดกราฟิก 1.3 เลือกใช้องค์ประกอบในงานกราฟิก 50206.01.03
50206.01 วาดกราฟิก 1.4 จัดวางองค์ประกอบในงานกราฟิก 50206.01.04
50206.02 ลงสีกราฟิก 2.1 เลือกใช้สี 50206.02.01
50206.02 ลงสีกราฟิก 2.2 ลงสีกราฟิก 50206.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการวาดกราฟิกด้วยมือ2. ความสามารถในการวาดกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์3. ความสามารถในการลงสีกราฟิกด้วยมือ4. ความสามารถในการลงสีกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์5. ความสามารถในการจัดองค์ประกอบ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการวาดกราฟิกด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ความรู้ในการลงสีกราฟิกด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์3. ความรู้ในเรื่องทฤษฎีสี4. ความรู้ในเรื่องการจัดองค์ประกอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. ผลจากการทดสอบข้อเขียน          2. ผลจากสัมภาษณ์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลจากการทดสอบ          2. ผลจากสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง (ง) วิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์          2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้แบบทดสอบปฏิบัติ และแฟ้มสะสมงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ           ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. เครื่องมือในการวาดภาพและลงสีบนคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ เช่น เมาส์ปากกา เป็นต้น          2. เลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสมตาม Concept Art          3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพและลงสี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustratorเป็นต้น           4. ลงสีกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยแยก Layer ของเส้น สีหลัก แสง เงา และLayer การทำเทคนิคพิเศษ          5. เลือกใช้องค์ประกอบและจัดวางองค์ประกอบในงานกราฟิกได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้          1. สมรรถนะย่อย 50206.01 วาดกราฟิก ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน          2. สมรรถนะย่อย 50206.02 ลงสีกราฟิก ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ