หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้น ของ ตัวละคร ฉาก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-ANI-4-055ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้น ของ ตัวละคร ฉาก

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนัก Concept/Visual Artist6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          เป็นผู้ที่สามารถกำหนดกรอบแนวคิดของ โครงเรื่องจากการสำรวจความต้องการ เขียนเรื่องย่อตามกรอบแนวคิด และขยายรายละเอียดเรื่องย่อ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

2651 นักทัศนศิลป์ 2659 ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปินการแสดง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น, 3435 ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น นักออกแบบฉากและตัวละคร (Conceptual Art)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
50105.01 ออกแบบและ พัฒนากรอบแนวคิดตัวละคร (Character Design Development) 1.1 ออกแบบแนวคิดของตัวละคร 50105.01.01
50105.01 ออกแบบและ พัฒนากรอบแนวคิดตัวละคร (Character Design Development) 1.2 พัฒนาแนวคิดของตัวละคร 50105.01.02
50105.02 ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดของฉาก (Environmental Design Development) 2.1 ออกแบบแนวคิดของฉาก 50105.02.01
50105.02 ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดของฉาก (Environmental Design Development) 2.2 พัฒนาแนวคิดของฉาก 50105.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ความสามารถในการร่างแบบตัวละคร

 2. ความสามารถในการออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิด

 3. ความสามารถในการเขียนข้อมูลและองค์ประกอบของฉาก

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวละคร

 2. ความรู้เรื่องการสเก็ต (Sketch) ภาพ

 3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฉาก

 4. ความรู้เกี่ยวกับการ สเก็ต (Sketch) ภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

 2. แฟ้มสะสมงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. ผลจากการทดสอบ

 2. ผลจากสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้ และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้แบบทดสอบปฏิบัติ และแฟ้มสะสมงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ           ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. ร่างแบบตัวละครตามแนวคิดที่กำหนด ประกอบด้วย รูปร่าง หน้าตา เครื่องแต่งกาย

 2. เขียนรายละเอียดของตัวละครประกอบการร่างแบบตัวละคร ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง นิสัย

 3. การร่างแบบฉาก ได้แก่ การวาดภาพยุคสมัย และภาพเหตุการณ์ตามแนวคิด

 4. การเขียนรายละเอียด ได้แก่ ข้อความอธิบายประกอบภาพ แหล่งอ้างอิง คำอธิบายเหตุการณ์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้          1. สมรรถนะย่อย 50105.01 ออกแบบและ พัฒนากรอบแนวคิดตัวละคร (Character Design Development) ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน          2. สมรรถนะย่อย 50105.02 ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดของฉาก (Environmental Design  Development) ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 


ยินดีต้อนรับ