คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์)  ระดับ 7 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการออกแบบภาพสำคัญในเกม (Key Art) เข้าใจการทำงานด้านออกแบบศิลปะเกม (Game Art Design) ในภาพรวม สามารถกำหนดทิศทางการทำงานด้านออกแบบศิลปะเกมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกมได้ (Art Design Document) ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ระดับ 7
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้วางขายหรือเผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เกม โดยต้องเข้าร่วมในกระบวนการผลิตและพัฒนาเกมนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ
    • ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม นักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ระดับ 7
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้กำกับศิลป์) ระดับ 7 จำนวน 4 หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพแนวคิด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักออกแบบศิลปะ (Artist) ผู้กำกับศิลป์ (Art Director) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT---7-007ZB จัดการหรือบริหารทีม
ICT---7-008ZB ออกแบบภาพสำคัญสำหรับเกม (Key Art)
ICT---7-008ZB ควบคุมคุณภาพงานออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ (Art Quality Management)
ICT---7-008ZB จัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกม (Art Design Document)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ