คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้านควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายหลักโทรคมนาคม บำรุงรักษาโครงข่ายหลักโทรคมนาคมตามระยะเวลา บำรุงรักษาโครงข่ายหลักโทรคมนาคมเชิงปรับปรุงแก้ไข ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายใต้โครงข่ายหลักจัดการจราจรข้อมูลโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ตรวจสอบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 4

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้อง และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 4

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 4 จำนวน 6 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างเทคนิคด้านระบบควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม วิศวกรโทรคมนาคม

 

หมายเหตุ : ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-YYQF-148B ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-HTJE-149B บำรุงรักษาโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ตามระยะเวลา
ICT-KQLB-150B บำรุงรักษาโครงข่ายหลักโทรคมนาคม เชิงปรับปรุงแก้ไข
ICT-UGKP-151B ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายใต้โครงข่ายหลัก
ICT-MEQG-152B จัดการจราจรข้อมูลโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-TSSJ-153B ตรวจสอบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ