คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้านควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะในการประเมินโครงข่ายหลักโทรคมนาคม การออกแบบระบบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม การวางแผนกลยุทธ์ โครงข่ายหลักโทรคมนาคม การวางแผนระบบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 5

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้อง และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับระบบควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง หรือ

          - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับระบบควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 5

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ระดับ 5 จำนวน 4 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          วิศวกรโทรคมนาคม ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรโทรคมนาคม ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรโทรคมนาคม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-FDAY-154B ประเมินโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-SVFM-155B ออกแบบระบบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-FMTL-156B วางแผนระบบโครงข่ายหลักโทรคมนาคม
ICT-UHFJ-157B วางแผนกลยุทธ์โครงข่ายหลักโทรคมนาคม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ