คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 6 ต้องเป็นผู้มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ในการวางแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การเตรียมเกณฑ์ และรายการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ และสรุปผลได้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน สามารถให้คำแนะนำผู้รับการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพสอดรับกับวัตถุประสงค์ และมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบ สามารถติดตามผลการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรในด้านของการประกันคุณภาพผ่านกลไกการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 6

   - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ

   - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อาชีพ ระดับ 5

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 6

   - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6 จำนวน 4 หน่วย หรือ

   - ผู้ที่จะขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของ ระดับ 5 และประเมินหน่วยสมรรถนะของระดับ 6 จำนวน 1 หน่วยสมรรถนะ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในระดับ 5 จะต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะระดับ 6 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal audit) บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในด้านการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-LMHP-509B วางแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Planning)
ICT-TGQZ-510B ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit)
ICT-LWUL-511B สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Reporting)
ICT-VPSS-512B ติดตามการแก้ไขตามผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Follow up)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ