คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรู้ในการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และสรุปผล ได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถให้คำแนะนำผู้รับการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพสอดรับกับวัตถุประสงค์ และมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบ สามารถติดตามผลการแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรในด้านของการประกันคุณภาพผ่านกลไกการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 5

   - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 2 ปี  และ

   - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อาชีพ ระดับ 5

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา            การประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 5

   - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal audit) บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในด้านการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-TGQZ-510B ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit)
ICT-LWUL-511B สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Reporting)
ICT-VPSS-512B ติดตามการแก้ไขตามผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Follow up)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ