คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 7 ต้องเป็นผู้มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีความรู้ในกระบวนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และมีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตรวจสอบที่หลากหลาย สามารถบูรณาการ และวางแผนการตรวจสอบภายในที่มีความซับซ้อน ควบคุม และติดตามโปรแกรมการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำหนดนโยบาย และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านกลไกการตรวจสอบภายในได้อย่างยั่งยืน และคุ้มค่า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 7

   - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี และ

   - มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ ผ่านได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อาชีพ ระดับ 6

   - ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6

7. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT internal auditor) ระดับ 7

   - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 7 จำนวน 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านการประกันคุณภาพในขั้นสูง เช่น กรรมการบริหารด้านการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Head of IT internal audit) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-JHKU-513B กำหนดนโยบายและมอบหมายงานตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Policies and Programs)
ICT-WCGH-514B ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Quality Control and Assurance)
ICT-OGTW-515B การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Resource Management)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ