หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Planning)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-LMHP-509B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Planning)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ไว้ในที่อื่น


1 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำวางแผนการตรวจสอบภายในความถูกต้อง คุณค่า และประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบระบบเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และกฎระเบียบที่ได้รับการรับรองจากภายใน และภายนอกในอุตสาหกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือหน่วยงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Auditor)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
113101.01

จัดทำแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

113101.01.01 191160
113101.01

จัดทำแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

113101.01.02 191161
113101.01

จัดทำแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

113101.01.03 191162
113101.01

จัดทำแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. จัดทำแผนกำหนดการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

113101.01.04 191163
113101.02

จัดทำรายการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. กำหนดรายการ ข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

113101.02.01 191164
113101.02

จัดทำรายการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กำหนดหลักฐานที่ต้องการจากการดำเนินการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

113101.02.02 191165

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะในการจัดการเวลา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการวางแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ความรู้ในธุรกิจที่กำลังดำเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการตรวจสอบ4. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม   2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา(ค) คำแนะนำในการประเมิน   1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิ   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำหน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อกำหนด บริบทต่าง ๆ เพื่อสรุปและจัดทำเป็นรายการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ข) คำอธิบายรายละเอียดกระบวนการวางแผนการตรวจสอบภายในและการจัดทำรายการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพื้นฐานที่ผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพึงมี ซึ่งเป็นกระบวนการย่อยตามมาตรฐานสากลด้านกระบวนการตรวจสอบ (Audit Process)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการวางแผนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   1.1 ผลข้อสอบข้อเขียน          ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน ยินดีต้อนรับ