หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามการแก้ไขตามผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Follow up)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-VPSS-512B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามการแก้ไขตามผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit Follow up)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ไว้ในที่อื่น


1 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำการสรุป และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ความถูกต้อง คุณค่า และประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบระบบเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และกฎระเบียบที่ได้รับการรับรองจากภายใน และภายนอกในอุตสาหกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือหน่วยงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Auditor)

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
113104.01

จัดทำรายงานผลการติดตาม

1. ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามจากแนวทางการแก้ไขที่เสนอไว้

113104.01.01 191174
113104.01

จัดทำรายงานผลการติดตาม

2. ระบุผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม และหลักฐานที่พบ

113104.01.02 191175

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการสื่อสาร2. ทักษะในการเขียนรายงาน3. ทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุของปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการเขียนสรุปประเด็นการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการตรวจสอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม   2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา(ค) คำแนะนำในการประเมิน   1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำหน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบการติดตามการแก้ไขผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้ และความสามารถในการเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการติดตามผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประเมินแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการติดตามประเด็นการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ข) คำอธิบายรายละเอียดการติดตามผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่องค์กรและหน่วยงาน เพราะเป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะใช้ในการยืนยันถึงการแก้ไขประเด็นการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือประเมินการการติดตามการแก้ไขตามผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   1.1 ผลข้อสอบข้อเขียน          ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ