คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือเข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพ ของผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2434)
ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (7422)
ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3511)
ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผู้ใช้งาน (3512)

          ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-IKTT-098B ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
ICT-YAUB-101B ติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0176-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0104-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
CB-0409-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
CB-0416-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
CB-0216-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
CB-0203-A : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
CB-0046-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0389-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ยินดีต้อนรับ