คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ อาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Quality Assurance) ระดับ 6 จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุม และกำกับกิจกรรม และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมถึงการตรวจสอบระบบเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และกฎระเบียบที่ได้รับการรับรองจากภายใน และภายนอกในอุตสาหกรรม ตลอดจน สามารถใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพงานได้ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน และรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Quality Assurance)  ระดับ 6

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ การทำงานในด้านประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            (IT Quality Assurance)  ระดับ 6

   - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Quality Assurance) ระดับ 6 จำนวน 3 หน่วย

3. ผู้ที่จะขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 6 จะต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของ ระดับ 5 และประเมินหน่วยสมรรถนะของระดับ 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานของหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในระดับ 5 จะต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิในระดับ 5 ก่อน จึงจะขอการรับรองคุณวุฒิในระดับ 6 ได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (2519)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อผสม นักวิเคราะห์ และพัฒนาซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และอาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-YCFR-506B กำหนด และมอบหมายงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Define and Assign Information Technology Assessment Tasks)
ICT-YXQT-507B ประเมินกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Evaluate Information Technology Assessment Processes)
ICT-XQZW-508B ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Implement Improvements to Information Technology Assessment Processes)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ