คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ อาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Quality Assurance) ระดับ 5 จะมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนสรุป และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบระบบเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และกฎระเบียบที่ได้รับ การรับรองจากภายใน และภายนอกในอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพงานได้ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน และรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             (IT Quality Assurance)  ระดับ 5

   - ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการประกันคุณภาพเทคโนโลยีดิจิทัล อาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Quality Assurance)  ระดับ 5

   - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Quality Assurance) ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (2519)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น นักทดสอบระบบสารสนเทศ ผู้ควบคุมคุณภาพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-MZMS-503B วางแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Assessment Planning)
ICT-QOGA-504B ดำเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Conducting Information Technology Assessments)
ICT-OUGK-505B สรุป และรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Summarize and Report the Results of Information Technology Assessment)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ